Dokumentacja cen transferowych w 2021r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach oraz interpretacji podatkowych.

Termin
07-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Dokumentacja podatkowa w 2021 roku

a) Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych

b) Definicja ceny transferowej

c) Definicji podmiotów powiązanych

- Pojęcie znaczącego wpływu.

- Powiązania kapitałowe.

- Powiązania osobowe.

- Powiązania z rajami podatkowymi.

d) Progi dokumentacyjne

e) Identyfikacja transakcji kontrolowanej

f) Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.

g) Rodzaje transakcji

h) Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.

i) Redefinicja podmiotów powiązanych

j) Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny

- Restrukturyzacja.

- Umowa spółki osobowej.

- Umowa o współpracy.

k) Elementy local file

l) Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji

ł) Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.

m) Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej.

n) Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia

o) Informacja TPR

p) Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)


2. Zmiany w przepisach 2021

a) Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

b) obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatników, którzy zawierają transakcje inne niż kontrolowane lub kontrolowane co do których powstanie domniemanie, że beneficjent rzeczywisty takiej płatności posiada miejsce zamieszkania lub siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (wartość transakcji musi przekroczyć równowartość 500 tys. zł)


3. Projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w  sprawie definicji transakcji kontrolowanej

4. Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 - Domniemanie oraz należyta staranność

5. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen

a) podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych

b) decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje

c) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)

d) metoda ceny odprzedaży

e) metoda rozsądnej marży „koszt plus”

f) metoda marży transakcyjnej netto

g) metoda podziału zysku


6.  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

a) przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b) warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

c) porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,

d) typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

e) trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

f) przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.


7. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych

a) korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,

b) korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e,

c) warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,

d) korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,

e) zagadnienia intertemporalne.


8.  Pytania i odpowiedzi

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych