Nowy JPK 2021- kompleksowo i praktycznie, z uwzględnieniem najistotniejszych problemów i zmian w 2021 roku.

Termin
20-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Zmiana rozporządzenia dot. nowego JPK (przepisy, które wejdą w życie jeszcze w 2021 r.):

a) omówienie zmian, które dotyczą kodów GTU: (m.in. zmiany doprecyzowujące dot. oznaczania lokali mieszkalnych lub użytkowych, miejsc postojowych; usługi niematerialne objęte GTU_12 – wprowadzenie określonych symboli PKWiU);

b) w jaki sposób prawidłowo ujmować paragony z NIP nabywcy stanowiące faktury uproszczone;

c) regulacje określające sposób uwzględniania w JPK faktur za przejazd autostradą płatną albo za przejazd wystawianych w formie biletu jednorazowego;

d) przepisy określające sposób ujmowania korekt in minus przy zastosowaniu dowodu wewnętrznego;

e) wprowadzenie progu kwotowego dla stosowania oznaczenia TP dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi;

f) wymóg stosowania oznaczenia MPP również do transakcji, dla których nabywca stosuje ten mechanizm dobrowolnie.


2. Nowy JPK – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży:

a) rodzaje transakcji, z tytułu których należy wykazać podstawę opodatkowania i VAT należny – m.in. transakcje krajowe, WNT, import towarów, import usług;

b) rodzaje transakcji, z tytułu których konieczne jest wykazanie podstawy opodatkowania – m.in. eksport towarów, eksport usług, WDT, dostawa z montażem;

c) jakie dokumenty należy ująć w ewidencji sprzedaży oraz jakie dane z tych dokumentów podlegają wykazaniu;

d) czy nowy JPK dotyczy podatników:

świadczących usługi taksówek osobowych?

którzy zawiesili działalność gospodarczą?

wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie ze względu na obrót albo zwolnienie przedmiotowe z art. 43 ustawy o VAT)?


3. Ogólne wyjaśnienia dotyczące stosowania każdego z kodów:

a) ile maksymalnie kodów można użyć do jednej faktury?

b) czy kody muszą być ujawnione na fakturze? Czy są przewidziane kary za ich nieumieszczenie?

c) jakie kody umieszczane są wyłącznie w ewidencji sprzedaży, a które w ewidencji zakupów?

d) czy oznaczenia GTU stosujemy do dowodów wewnętrznych (WEW), raportów okresowych z kas fiskalnych (RO), faktur do paragonu (FP) albo transakcji nabycia, z tytułu których jesteśmy podatnikami (import usług, WNT)?

e) czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu kodów dot. transakcji (np. czy kod TP używamy również w odniesieniu do WNT)?

f) czy jeżeli kody dotyczą tylko poszczególnych pozycji faktury, to należy tę fakturę rozbić w JPK na poszczególne pozycje?

g) czy korekty faktur wystawionych przed wejściem w życie nowego JPK również powinny być oznaczane kodami?

h) czy używamy oznaczeń dla faktur końcowych, dla których faktura zaliczkowa została wystawiona przed wejściem w życie zmian?

i) czy kody dotyczą faktur zakupowych wystawionych przed wejściem w życie JPK, które ujmujemy po 1.10.2020 r.?

j) czy kody GTU oraz procedur stosujemy również w przypadku refakturowania?


4. Oznaczenia dla dokumentów w ewidencji sprzedaży: RO, WEW, FP:

a) czy można ujmować oddzielnie każdy paragon i oznaczać go kodem RO?

b) jak korygować raport kasowy jeśli dokonano zapisów w ewidencji oczywistych omyłek albo ewidencji zwrotów?

c) kiedy musimy oznaczyć fakturę kodem FP?

d) czy paragon z NIP nabywcy powinien być oznaczony kodem FP?

e) jak od stycznia 2021 r. ujmować w JPK faktury uproszczone?

f) czy oznaczenie FP stosujemy w przypadku faktur generowanych za pomocą kasy rejestrującej?

g) czy wprowadzenie faktury do paragonu nie spowoduje dwukrotnego ujęcia sprzedaży (raz z raportu fiskalnego, a raz z faktury do paragonu)?

h) czy faktury do paragonu (FP) wystawione dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również muszą być ujęte w JPK?

i) jak ujmować faktury wystawione dla nabywcy, jeżeli nie było obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej? Czy można je ująć zbiorczo?

j) stosowanie dokumentu WEW przy prezentach dla kontrahentów, świadczeniach dla pracowników, imporcie usług i innych typach czynności;

k) czy oznaczenie WEW stosujemy w przypadku sprzedaży zwolnionej?


5. Kody GTU:

a) GTU_01-04:

gdzie szukać definicji pojęć zawartych w tych GTU (m.in. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne);

czy serwowanie napojów alkoholowych w ramach usługi gastronomicznej podlega oznaczeniu GTU_01?

czy GTU_02 dotyczy energii elektrycznej, węgla, olejów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym?

jak rozumieć wyłączenia przewidziane dla stosowania GTU_02?

co z usługami takimi jak wymiana oleju w pojeździe samochodowym?

b) GTU_05:

czy dotyczy każdego rodzaju odpadu?

co z usługami zbierania, utylizacji odpadów, czy również powinny być oznaczone tym kodem?

c) GTU_06:

jakie urządzenia elektroniczne podlegają oznaczeniu tym kodem?

czy wyłącznie materiały do urządzeń elektronicznych podlegają oznaczeniu, co z folią typu stretch wykorzystywaną do innych celów?

d) GTU_07:

jakich pojazdów oraz części samochodowych dotyczy ten kod?

czy w przypadku usługi naprawy pojazdu, w ramach której wymienia się określoną część, należy również użyć to oznaczenie?

e) GTU_08:

gdzie szukać jakich metali szlachetnych i nieszlachetnych dotyczy ten kod?

f) GTU_09:

w jaki sposób publikowana jest lista leków i wyrobów medycznych objętych tym kodem?

czy zmiany w tej liście mogą wywoływać skutki w zakresie raportowania w VAT?

g) GTU_10:

czy kod ten należy stosować również do dostawy lokali mieszkalnych lub użytkowych? Co w przypadku sprzedaży miejsc postojowych?

czy usługi budowlane, które dotyczą budynków lub budowli powinny być oznaczane tym kodem?

czy stosujemy ten kod przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego?

czy wynajem budynków podlega oznaczeniu tym kodem?

h) GTU_11:

czy usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które objęte są tym kodem dotyczą również sprzedaży gazu?

i) GTU_12:

jak ustalić czy moja usługa niematerialna objęta jest tym kodem?

gdzie szukać definicji usług wymienionych w tym przepisie (np. usługa doradcza, zarządcza, szkoleniowa, marketingowa, reklamowa itp.);

czy jeżeli mam wątpliwości to lepiej użyć kodu „na zaś”? Czy to też jest karane?

jakie przykładowe symbole PKWiU/PKD dla stosowania tego kodu przedstawiło MF? Czy wytyczne MF w tym zakresie mają charakter wiążący?

j) GTU_13:

czy obejmuje usługi spedycji, kurierskie, transportu osób, transportu morskiego lub kolejowego?

czy kod ten stosujemy dla osób wykonujących usługę kierowcy (bez własnego pojazdu)?

czy oznaczamy tym kodem fakturę jeżeli dotyczy dostawy towaru, a w oddzielnej pozycji uwzględniony jest koszt transportu?


6. Kody dotyczące procedur i transakcji:

a) SW:

czy kod ten dotyczy sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, jeżeli towar jest wysyłany kurierem?

na czym polega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju objęta tym kodem?

czy SW stosujemy do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej VAT poza Polską?

b) EE:

czy kod ten dotyczy jedynie usług podlegających VAT poza Polską, czy również świadczeń na rzecz polskich konsumentów?

gdzie szukać definicji usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, których dotyczy ten kod?

czy należy wykazywać w JPK transakcje podlegające procedurze MOSS i stosować przy tym oznaczenie „EE”?

c) TP:

jak rozumieć powiązania, których dotyczy ten kod;

czy obejmuje on również powiązania wynikające ze stosunku pracy?

co należy rozumieć przez powiązania kapitałowe, rodzinne oraz znaczący wpływ wywierany przez osobę fizyczną?

do którego stopnia pokrewieństwo i powinowactwo należy uwzględnić?

d) TT_WNT oraz TT_D:

kiedy występuje transakcja trójstronna uproszczona, która podlega tym oznaczeniom;

czy jakiekolwiek oznaczenia stosuje pierwszy albo ostatni w łańcuchu podatnik?

czy „zwykłe WNT” musi być oznaczane tym kodem?

e) MR_T oraz MR_UZ:

kiedy usługi turystki podlegają pod procedurę marży oraz w jakich przypadkach jest ona stosowana do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków;

f) I_42 oraz I_63:

kiedy mamy do czynienia z WDT, które musi być oznaczone tymi kodami;

gdzie znajdę na dokumencie celnym informację, która z procedur jest stosowana?

g) B_SPV oraz B_SPV_DOSTAWA:

co to jest bon jednego przeznaczenia (SPV) w rozumieniu ustawy o VAT;

jakie transakcje związane z bonem jednego przeznaczenia podlegają tym oznaczeniom;

h) B_MPV_PROWIZJA:

kiedy mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia (MPV)?

jakiego rodzaju transakcje podlegają oznaczeniu kodem B_MPV_PROWIZJA;

i) MPP:

kiedy podzielona płatność jest obligatoryjna?

czy jeżeli na każdej fakturze umieszczam adnotację „mechanizm podzielonej płatności” to muszę również zastosować to oznaczenie w ewidencji sprzedaży?

czy stosujemy to oznaczenie do faktur, których wartość nie przekracza 15 tys. zł, ale w przypadku których wartość całego zamówienia/umowa jest wyższa niż ta kwota?


7. Uwzględnianie zakupów w nowym JPK:

a) czy każda faktura zakupowa musi zostać ujęta w ewidencji zakupów, czy też tylko ta, z tytułu której odliczamy VAT?

b) co z nabywanymi dostawami/usługami zwolnionymi z VAT, ze stawką 0%?

c) jak ujmować zakupy powiązane ze sprzedażą na zasadach marży (np. umowę zakupu od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem). Czy należy taki dokument oznaczyć kodem WEW?

d) omówienie wszystkich kodów przewidzianych w ewidencji zakupów:

IMP – czy dotyczy każdego rodzaju importu, czy jedynie importu w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w art. 33a ustawy o VAT? Czy oznaczenie to stosujemy również do importu usług?

VAT_RR – kiedy stosujemy fakturę VAT RR i czy zawsze muszę ją ująć w JPK?

WEW – kiedy stosujemy dowody wewnętrzne w ewidencji zakupów?

MK – na czym polega metoda kasowa, kto może ją stosować oraz jak zidentyfikować czy kontrahent faktycznie z niej korzysta? Czy każda faktura zakupowa z adnotacją „metoda kasowa” powinna zostać oznaczona tym kodem w JPK?

MPP – kiedy stosowanie podzielonej płatności jest obligatoryjne? Czy jeżeli zapłacę za fakturę dobrowolnie w ramach split payment, to muszę użyć kodu MPP? Czy adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” użyta przez wystawcę faktury obliguje mnie do zastosowaniu kodu MPP w ewidencji zakupów? Czy brak tej adnotacji zwalnia mnie z obowiązku oznaczenia faktury zakupowej tym kodem?


8. Nowy JPK w jednostkach sektora finansów publicznych:

a) czy uczelnia powinna stosować oznaczenie GTU_12 do wykonywanych usług kształcenia?

b) jak ujmować w JPK korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o VAT. Czy można je ujmować zbiorczo? Czy należy je oznaczyć kodem WEW?

c) czy należy stosować oznaczenie TP w przypadku transakcji pomiędzy spółkami, w których udziałowcem jest gmina?

d) stanowisko MF w zakresie transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego (np. transakcja pomiędzy spółką komunalną a jej: prezesem, członkiem rady miasta).


9. Problemy praktyczne:

a) jak w nowym JPK ujmować korektę z tytułu ulgi na złe długi, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika?

b) jak ująć w JPK rabat pośredni, dla którego nie wystawia się faktury korygującej?

c) w jaki sposób wykazywać sprzedaż objętą procedurą marży oraz zakupy z nią powiązane?


10. Jakie narzędzia może wykorzystać podatnik, aby uzyskać ochronę dla stosowanych kodów:

a) które kody GTU można potwierdzić za pomocą wiążących informacji stawkowych?

b) jak wystąpić o wydanie WIS, ile to kosztuje?

c) w jakich przypadkach warto zawnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

d) czy są kody, których nie warto potwierdzać za pomocą interpretacji?

e) co zrobić w przypadkach wątpliwych, czy można opierać się o wytyczne MF przedstawione na infolinii podatkowej dot. JPK, wyjaśnieniach na stronie internetowej, w broszurze informacyjnej czy też przekazywanych w korespondencji mejlowej?


11. Odpowiedzialność za błędy w JPK i ich korygowanie:

a) ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa);

b) czy wraz z korektą nowego JPK należy złożyć również czynny żal?

c) obowiązki podatnika w przypadku, gdy stwierdzi on błędy w ewidencji VAT;

d) zidentyfikowanie błędów w ewidencji przez naczelnika urzędu skarbowego – konsekwencje;

e) kiedy naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do skorygowania JPK_VAT oraz jaki będzie termin na skorygowanie tych błędów;

f) kara 500 zł za każdy błąd w ewidencji – kiedy będzie wymierzana i czy można się od niej odwołać;

g) sposoby na uwolnienie się od powyższych kar;

h) w jaki sposób korygować pliki JPK_VAT za okresy sprzed wejścia w życie nowych regulacji;

i) jak uwzględniać w nowym JPK korekty in plus oraz in minus?

j) jak ująć korekty, które nie mają wpływu na wartość transakcji (np. poprawiające błąd w NIP, nazwie, nr faktury);

k) jak ujmować korekty faktur do paragonu, czy również należy stosować oznaczenie FP?


12. Nowy JPK - omówienie struktury JPK dotyczącej deklaracji VAT:

a) jakich deklaracji dotyczy nowa struktura JPK;

b) co z dotychczasowymi załącznikami do deklaracji VAT (np. dotyczącymi ulgi na złe długi);

c) czy zmiany dotyczą również dotychczas składanych informacji podsumowujących;

d) co deklaracjami VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 albo formularzem VAT-R?

e) elementy dodane do deklaracji VAT (wniosek o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych);

f) analiza objaśnień do deklaracji VAT przewidzianych w rozporządzeniu;

g) zasady korygowania deklaracji VAT za okresy sprzed października 2020 r.;

h) czy korekta samej ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązała się z wydłużeniem zwrotu VAT?

i) w jaki sposób składają nowy plik JPK podatnicy rozliczający się kwartalnie?


13.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych