Fakturowanie 2021 - ujmowanie faktur korygujących, zmiany w ramach pakietu SLIM VAT, podsumowanie pierwszych miesięcy stosowania nowego JPK oraz zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w 2021 r., Krajowy System e-faktur od października 2021.

SZKOLENIE STACJONARNE

Termin
06-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
SZCZECIN

WILLA WEST ENDE, 

Al. Wojska Polskiego 65

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestnika z najnowszymi przepisami o ujmowaniu faktur korygujących. Regulacje te wprowadzone zostały w ramach pakietu SLIM VAT i zapowiadano, iż będą one uproszczeniem.

Niestety nowe przepisy zawierają wiele luk i niespójności. W zasadzie zamiast uproszczenia mamy do czynienia z rewolucją. W ramach szkolenia omówione zostaną przykłady korekt z różnych tytułów: skonto, rabat posprzedażowy, błąd w stawce lub cenie, zwrot towaru lub zaliczki. Przedstawione zostanie również podejście w odniesieniu do różnych typów transakcji: sprzedaż krajowa, WDT, eksport towarów, eksport usług itd. Wszystkie przykłady zostaną przeanalizowane pod kątem nowych zasad ujmowania korekt, zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Dodatkowo w ramach szkolenia przedstawione zostaną pozostałe zmiany wprowadzone w pakiecie SLIM VAT, podsumowana zostanie praktyka stosowania przepisów o nowym JPK oraz wskazane zostaną zmiany wprowadzone z Nowym Rokiem do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Szczegółowy program szkolenia:


1. Ujmowanie korekt in minus przez sprzedającego:

a) jakich rodzajów transakcji dotyczą nowe przepisy?

b) w jaki sposób ujmować korekty in minus z tytułu WDT, eksportu towarów, sprzedaży niepodlegającej VAT w Polsce?

c) jak należy ujmować korekty z tytułu sprzedaży opodatkowanej stawką 0% i zwolnionej z VAT?

d) korekta w przypadku sprzedaży mediów (brak obowiązku posiadania dokumentacji).

e) jakiego rodzaju dokumenty musi zgromadzić sprzedający?

f) jak rozumieć pojęcie uzgodnienia i spełnienia warunków korekty?

g) przykłady dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie;

h) co w przypadku, gdy w dacie wystawienia korekty sprzedający nie posiada odpowiednich dokumentów?

i) jak ujmować korekty w przypadku skonta?

j) czy zmiany dotyczą również korekt faktur wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?


2. Ujmowanie korekt in minus przez kupującego:

a) czy nowe zasady ujmowania korekt dotyczą również WNT, importu usług i innych transakcji, w których podatnikiem jest nabywca?

b) w którym momencie ma miejsce uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?

c) przykłady uzgodnienia i spełnienia warunków korekty;

d) czy nabywca też jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji?

e) czy istnieje reguła obligująca do ujęcia korekty u sprzedającego i kupującego w tym samym okresie rozliczeniowym?

f) jak ująć korektę w JPK jeśli nie mamy faktury korygującej?

g) kiedy warunki korekty są spełnione jeśli nadwyżka z tytułu rabatu zostanie skompensowana z należnością z tytułu przyszłej dostawy?

h) co w przypadku, gdy spełnienie warunków korekty nastąpi po jej uzgodnieniu i po otrzymaniu faktury korygującej?

i) jak postępować jeśli otrzymamy korektę przed odliczeniem VAT?

j) w jaki sposób nabywca powinien ująć korektę z tytułu skonta?


3. Korekta in plus u sprzedającego:

a) jak po zmianach należy ujmować korekty in plus?

b) czy nowe przepisy dotyczą również korekt kupującego?

c) czy można ujmować korekty in plus w dacie ich wystawienia?

d) przykłady dla przyczyny pierwotnej oraz wtórnej.


4. Pozostałe regulacje dotyczące korekt:

a) w jaki sposób wybrać stosowanie dotychczasowych zasad ujmowania korekt i jak długo można to rozwiązanie stosować?

b) jak powinno brzmieć porozumienie o stosowaniu zasad obowiązujących do końca 2020 r.

c) czy w późniejszym czasie można zrezygnować z tej opcji?

d) czy stosowanie dotychczasowych zasad należy uzgodnić z kontrahentem, czy też możliwe jest jednostronne podjęcie takiej decyzji?

e) jakie zasady ujmowania korekt należy stosować w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych w 2020 r. a otrzymanych w 2021 r.?

f) jakie zasady stosować dla korekt wystawionych w 2021 r.?

g) czy po zmianach ma znaczenie kiedy nabywca otrzymał fakturę korygującą?


5. Nowy JPK – problemy praktyczne:

a) analiza dotychczasowych wyjaśnień MF dotyczących nowego JPK – wskazanie na niespójności oraz obszary gdzie brak jest jednoznacznych wytycznych;

b) czy przy korekcie cz. ewidencyjnej nowego JPK należy złożyć czynny żal?

c) czy konieczne jest składanie korekt jeżeli w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego JPK pominięto jakieś kody?

d) czy można wykorzystać WIS i interpretacje podatkowe do potwierdzenia kodów w nowym JPK?


6.  Zasady przeliczania walut obcych na złote:

a) w jaki sposób dokonuje się przeliczenia na podstawie regulacji ustawy o VAT;

b) jaki kurs stosujemy na gruncie przepisów o podatkach dochodowych;

c) wprowadzenie możliwości stosowania w VAT kursu ustalonego zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych;

d) co z transakcjami, dla których nie rozpoznaje się przychodu, takimi jak WNT czy import usług?


7. Zasady odliczania VAT:

a) w jakim terminie podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego?

b) zmiany w ramach pakietu SLIM VAT – jak liczyć 3 kolejne okresy rozliczeniowe?

c) Jakie zasady obowiązują podatników rozliczających się kwartalnie?

d) co jeśli nie odliczymy VAT na bieżąco? Ile mamy czasu na skorzystanie z tego prawa?

e) wprowadzenie możliwości odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych – czy można odliczyć VAT od takiej usługi jeśli jest elementem kosztowym świadczenia kompleksowego?


8. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

a) kiedy nie musimy rozliczać VAT od nieodpłatnego wydania towaru (prezenty o małej wartości i próbki)?

b) jaka jest nowa definicja prezentu o małej wartości;

c) wskazane w ustawie limity dotyczą wartości netto czy brutto?

d) jak kwalifikować pod względem ustawy o VAT darowizny dla kontrahentów oraz pracowników.

e) praktyczne przykłady rozliczania VAT przy świadczeniach nieodpłatnych, w tym usługach (ze wskazaniem aktualnego podejścia organów podatkowych) – karty Mutlisport, pakiety medyczne, produkty spożywcze, okulary dla pracowników, prezenty dla kontrahentów itp.


9. Stawka 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów:

a) jakie są ogólne zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;

b) kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów – co z zaliczkami?

c) jaki mamy termin na wywiezienie towarów przy zaliczce w eksporcie towarów;

d) co w przypadku, gdy termin ten nie zostanie zachowany?


10. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) do czego służy WIS i po co ją wprowadzono?

b) jaka jest różnica między interpretacją podatkową a WIS?

c) jak wykorzystać WIS na potrzeby nowego JPK, mechanizmu podzielonej płatności oraz zwolnień ze względu na obrót (do 200 tys. zł)?

d) załatanie luki niepozwalającej na wystąpienie o WIS w odniesieniu do towarów klasyfikowanych wg PKWiU;

e) wprowadzenie terminu ważności WIS – co z WIS wydanymi przed zmianami?


11.  Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP):

a) na czym polega split payment i kiedy go stosujemy?

b) czy zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT wpływają na zakres stosowania tych regulacji?

c) kiedy stosujemy na fakturze oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” i kiedy musimy oznaczyć fakturę kodem MPP w ewidencji VAT?

d) rozszerzenie zakresu wyłączeń dla MPP o każdą formę kompensaty;

e) możliwość zapłaty należności celnych z rachunku VAT na rachunek agencji celnych;

f) czy aktualizacja załącznika nr 15 do ustawy o VAT wprowadza zmiany w zakresie towarów dotychczas objętych mechanizmem podzielonej płatności?

g) obowiązek stosowania MPP a rozliczenia kwartalne w VAT.


12.  Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2021 r.

13.  Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (zmiany planowane na koniec 2021 r.):
a) w jaki sposób uzyskamy dostęp do e-faktur i jak one będą wyglądały;
b) czy stosowanie e-faktur będzie obowiązkowe;
c) jakie korzyści daje ten system i czy wiążą się z nim jakieś zagrożenia dla podatników;
d) co jeżeli wystawiona e-faktura będzie zawierała błędy;
e) korygowanie e-faktur oraz ich ujmowanie wg nowych zasad.


14.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych