FAKTURY 2021 - aktualne zasady wystawiania z uwzględnieniem zmian w ramach SLIM VAT, faktury korekty, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa, Krajowy System e-faktur od października 2021.

SZKOLENIE STACJONARNE

Termin
30-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
ZIELONA GÓRA

HOTEL RUBEN, 

al. Konstytucji 3 Maja 1

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021 - Krajowy System e-faktur.

NOWY ZAKTUALIZOWANY PROGRAM.


1. Faktury – wprowadzenie:

1) co to jest faktura i jakie ma ona znaczenia dla podatku VAT?

2) jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturą? kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury a w jakich przypadkach jest tylko prawo do wystawienia faktury?

3) zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

4) którzy podatnicy i w jakich przypadkach są obowiązani do wystawianie faktury na podstawie paragonu fiskalnego z NIP i jakie kary się z tym wiążą?


2. Podstawowe reguły, pojęcia związane z fakturami oraz korygowanie faktur:

1) jakie mamy rodzaje faktur? faktury, faktury papierowe oraz elektroniczne, faktury uproszczone, faktury w transakcjach krajowych, faktury w transakcjach zagranicznych: WDT, export towarów, dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium PL, faktury wystawiane w metodzie kasowej, faktury VAT-RR, faktury „marżowe”, duplikaty faktur, faktury „pro forma”, itd.,

2) czym się różni faktura „sprzedażowa” od faktury „zaliczkowej”? dane, które muszą lub mogą pojawić się na fakturze?

3) poprawianie błędów wykazanych na fakturach – korekty i noty korygujące: kto i w jakich sytuacjach może wystawić?

4) jak należy rozliczyć faktury korekty „in minus” i „in plus”

5) jakich błędów z faktury nie można poprawić korektą ani notą korygującą?

6) anulowanie faktur – kiedy może wystąpić? I w jaki sposób tego dokonać?


3. Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego w VAT:

1) co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

2) data wykonania czynności, data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego – czym się różnią te daty i jakie mają znaczenie dla VAT i wystawienia faktury?

3) kiedy można wystawić fakturę za wcześnie lub za późno?

4) kiedy wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty VAT?

5) faktury wystawiane na jedną transakcję, za kilka transakcji lub za okres rozliczeniowy – czym się różnią?

6) faktury „mediowe”,

7) import oraz „eksport” usług - dokumentowanie,


4. Faktury – najczęstsze problemy związane z ich wystawieniem:

1) refakturowanie usług lub dostaw towarów,

2) różne stawki VAT – świadczenie kompleksowe: występuje czy też nie występuje i co to oznacza?

3) faktury wystawiane w walucie obcej,

4) faktury w trybie art. 108 VAT (puste faktury),

5) faktury a mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

6) faktury oraz rachunek bankowy z tzw. Białej listy,


5.Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury:

1) prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą (papierową/e-fakturą),

2) w którym miesiącu można odliczyć podatek naliczony,

3) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

4) korekty otrzymane przez nabywcę i obowiązek uwzględnienia tych faktur, zmiany wynikające z SLIM VAT,

5) przypadki, w których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) usługi noclegowe uprawniające do odliczenia – w jakich przypadkach?

7) duplikaty faktur a moment odliczenia VAT,

8) zapłata za fakturę a prawo do odliczenia VAT,


6.Ostatnie zmiany związane z fakturami:

1) Biała lista – co to oznacza dla fakturowania?

2) MPP – jakie zasady i reguły obowiązują?

3) JPK_VDEK – czy wpływa na wystawianie faktur?

4) Kary i sankcje związane z Białą listą, MPP i VDEK,

5) SLIM VAT – zmienione zasady rozliczania korekt, kursy walut, terminy odliczenia,


7. Kary związane z wystawieniem lub posłużeniem się fakturą: wadliwą, nierzetelną, podrobioną, przerobioną lub poświadczające nieprawdę:

1) kara nawet 25 lat pozbawienia wolności za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur;

2) kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z fakturami decydują o odpowiedzialności?

3) kodeks karny – w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności albo może ona zostać obniżona?

4) faktury nierzetelne a faktury wadliwe? Zwiększony zakres odpowiedzialności dla faktur wystawianych nierzetelnie.

5) kary tylko za wystawienie faktury czy także za posłużenie się taką niewłaściwą fakturą? Kto odpowiada?

 
8. Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur (2021):

1) SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

2) faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

3) wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy System E-faktur.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami sanitarnymi. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych