ON-LINE!  Zasady Fakturowania 2021- najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, nowa jednolita matryca stawek, Wiążąca Informacja Stawkowa, znowelizowany JPK.

Termin
03-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur

- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą

- zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

- które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

- faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

- sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP


2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

-  likwidacja faktur wewnętrznych,

-  faktury  - procedura marży

-  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),

-  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),

- dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP

-  faktury handlowe,

-  duplikaty faktur,

-  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,

-  faktury „pro-forma”,

-  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,

-  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

- dokumentowanie usług budowlano - montażowych

- dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym


3.  Jak korygować błędy w fakturach:

-  faktury korygujące, korekta faktury korygującej

-  noty korygujące

-  anulowanie faktury

-  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.


4.  Faktury elektroniczne:

- faktury elektroniczne zamiast papierowych

- krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur

- rodzaje faktur elektronicznych,

- zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

- dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia

- zaliczka a e-faktura

- zakres informacyjny e-faktury

- czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?

- faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,

- notą korygującą w formie elektronicznej,

- przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.


5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

-  faktura a różne stawki VAT,

-  rabat / premia na fakturze,

-  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach


6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego


7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:

-  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,

-  zaliczki w WDT i eksporcie,

-  korekta faktur eksportowych i WDT


8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

- zasady wystawiania,

- podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.


9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

- co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”

- weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów

-  sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u

-  zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne

- fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK

- kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny

- jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w

sankcjami.


10. Split payment  - podzielona płatność

- kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

- Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

- załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

- Korzyści ze stosowania split payment

Wyłączenie art. 112 b

Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą

Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT

Korzyści również dla sprzedawcy

dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego

Przyspieszony termin zwrotu

Płynność finansowa


11. Kasy fiskalne 

nowe rozporządzenie wykonawcze 2020 - 2022

kasy on-line 2021

nowe obowiązki podatników.


12. Biała lista i MPP

- dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.

-  zawartość informacyjna „Białej Listy”

- wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”


13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?

- skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)

-  skutki w podatku od towarów i usług  

-  sankcje za niestosowanie białej listy

-  druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności


14.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

- nowa matryca stawek 

- nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

- zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

- uproszczenie systemu stawek VAT

- zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników


15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

- podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

- rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

- wygaśnięcie ochrony

- zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

- indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej


16.  Znowelizowany JPK-VAT7 /JPK-VAT7K – nowe terminy

- grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

- oznaczenia dowodów sprzedaży

- symbole procedur szczególnych

- oznaczenie dowodów zakupu

- faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

- faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych