ON-LINE! Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – z uwzględnieniem nowych obowiązków kolejnych pracodawców od 1 stycznia 2021r.

Termin
26-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. 9+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE

Program szkolenia

1. Podstawy prawne tworzenia PPK:

a) ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

b) termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2. Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania (porównanie każdego systemu i PPK)

a) likwidacja OFE

b) pracownicze programy emerytalne jako alternatywa dla PPK

c) czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?

d) które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3. Cechy PPK:

a) dobrowolność udziału w PPK

b) powszechność udziału w PPK

c) środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a) podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b) kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:

- pracodawca,

- nakładca,

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych

- zleceniodawca

- podmiot, w którym działa rada nadzorcza

c) możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)

d) procedura tworzenia PPK

e) sankcje za niestworzenie PPK

5. Kto został objęty systemem PPK?

a) definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:

- pracownicy,

- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

- osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

- członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

b) pracownicy młodociani a PPK

c) PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d) czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

e) zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

f) transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

a) wybór właściwej instytucji finansowej

b) umowa o zarządzenie PPK

c) umowa o prowadzenie PPK

d) obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego

e) obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)

f) kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu

g) bieżąca obsługa PPK

h) przechowywanie dokumentacji w ramach PPK

i) zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7. Wpłaty na PPK:

a) wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej

b) dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity

c) osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %

d) wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego

e) dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity

f) jak obliczyć wysokość wpłaty na przykładach (czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?)

g) opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK

h) ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować?)

i) wpłaty na PPK a potrącenie z wynagrodzenia pracownika

8. Rozporządzanie środkami z PPK:

a) zasady nabywania prawa do wypłat z PPK

b) dziedziczenie środków

c) podział środków w wyniku rozwodu

d) dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.

e) możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

9. Nadzór nad PPK

a) zadania Komisji Nadzoru Finansowego

b) Polski Fundusz Rozwoju

c) czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

10. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych