ON-LINE! Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 oraz planowane zmiany na 2021 rok m.in."estoński CIT" i opodatkowanie spółek komandytowych.

Termin
08-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:

a) rodzaje transakcji objęte korektą,

b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,

c) korekta dochodu lub straty podatkowej,

d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,

e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),

f) warunki zastosowania nowych przepisów,

g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,

h) transakcje między podmiotami powiązanymi,

i) przepisy przejściowe

j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:

a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,

b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),

c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia)

d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,

e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)

f) przepisy przejściowe,

g) projekt zmian – ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT

h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:

a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,

b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,

c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),

d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,

e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT,

f) przepisy przejściowe.

4. Wprowadzenie PIT do 26-go roku życia – omówienie skutków w CIT:

a) obowiązki płatnika od sierpnia 2019 r.,

b) weryfikacja oświadczeń pracowników,

c) obowiązki płatnika od stycznia 2020 r.,

d) obowiązki sprawozdawcze (PIT-11 i sposób wykazywania).

5. Podatek u źródła w 2020 roku

a) nowe zasady poboru podatku / opinia o stosowaniu zwolnienia, oświadczenie WH-OSC,

b) odroczenie do 31.12.2020 r. zasad pobierania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających limit 2 mln zł. - reguły obliczania limitu płatności w trakcie roku 2020.

c) należyta staranność / dochowanie należytej staranności przez płatnika, podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych / procedury i dokumentowanie

6. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT z 2019 r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji indywidualnych:

a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,

b) zmniejszone obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,

c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,

d) obniżka stawki CIT – 9 %,

e) nowe limity związane z użytkowaniem samochodów osobowych – czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu, omówienie Objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 2020 roku,

f) hipotetyczne koszty odsetkowe – w tym planowane zmiany od 1.1.2021

g) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki – podmioty wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego

h) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT,

7. Projektowane zmiany na 2021 rok (m.in. „estoński CIT” / opodatkowanie spółek komandytowych).


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych