ON-LINE! Zasady fakturowania 2020 - m.in. faktury elektroniczne, refakturowanie, faktury do paragonów, kontrole biznesowe.

Termin
06-10-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
349 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych  wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania  w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze normujące problematykę fakturowania. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia  spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT. Integralną częścią wykładu jest analiza  prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Tematyka szkolenia obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur.  

Szkolenie obejmuje również szereg zagadnień dotykających kwestii fakturowania, a wynikających ze zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2020 r. Dodatkowo w ramach szkolenia omówione zostaną obowiązki podatników wystawiających faktury w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych kryzysem (rozwiązanie, zawieszenie kontraktów, anulowanie zaliczek itp.).


Program:


I. Zakres stosowania przepisów o fakturach


II. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

-- podstawowe elementy faktury

-- kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej  fakturze

-- rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży

-- faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami

-- numeracja faktur

-- jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy”  lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług

-- zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze  

-- sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej

-- dokumentowanie rabatów, opustów i skont

-- przypadki obowiązkowego podpisywania faktur

-- faktury wystawiane przez podatników VAT zwolnionych

-- faktury „walutowe”

-- faktury VAT RR

-- dopuszczalność adnotacji na fakturze

-- adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”  

-- tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi

-- faktury uproszczone

-- rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur


III. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej”  za czynności odpłatne

IV. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawiania faktury  

V. Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT  

VI. Tryb i zasady wystawiania not korygujących

VII. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

VIII. Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT

IX. Nowa jednolita matryca stawek - od 1 lipca 2020.


X. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

-- przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście  tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie C-42/14

-- jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności

-- refakturowanie a wysokość  stawki VAT

-- czy można refakturować dostawę towarów ?

-- aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów  podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem

-- omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z  dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem  


XI. Odzwierciedlenie w fakturach zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19)

- korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy),

-udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy) 

- ulga za złe długi - ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020.


XII.  Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej  


XIII. Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt)

- wdt oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych

- transakcje trójstronne


XIV. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić ?


XV. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur


XVI. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem


XVII.  Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Marcin Perlikowski

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca, właściciel kancelarii podatkowej, specjalizujący się w  przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym.absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych