Księgowość projektów unijnych  - sporządzanie dokumentacji , rozliczenia zaliczki lub wystąpienia o refundację, ustalenia kosztów kwalifikowanych, wydzielenia oddzielnej ewidencji księgowej do projektu.

Termin
23-07-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
449 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji.  

Forma szkolenia:

szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie, wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe,

konsultacje z trenerem.


Program:


1. Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego

2. Zasady prowadzenia księgowości projektu:

-  beneficjenci prowadzący pełną księgowość,

- uproszczone formy ewidencji,

- wymagania przewidziane RPO

3. Zakładowy plan kont

4. Dostosowanie polityki rachunkowości.

- zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,

- dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

- wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,

- wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,

- wyodrębniona ewidencja rozrachunków,

- wyodrębniona ewidencja kosztów,

- wyodrębniona ewidencja przychodów,

- zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,

- ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,

- prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

5. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie

6. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

- dokumenty finansowo-księgowe,

- dokumenty merytoryczne,

- kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,

- kontrola merytoryczna,

- kontrola formalna,

- kontrola rachunkowa,

- przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

- obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

- zasady opisywania dowodów księgowych

- obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu

- obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

7. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020

- Ramy czasowe kwalifikowalności

- Zasięg geograficzny kwalifikowalności.

- Ocena kwalifikowalności projektu

- Zasada faktycznego poniesienia wydatku

- Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

- Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

- Zakaz podwójnego finansowania

8. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020

Wkład niepieniężny

- dokumentowanie wniesionego wkładu własnego,

- księgowanie wkładu własnego,

- kontrola wniesionego wkładu własnego.

Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Leasing

Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty

Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych

Koszty pośrednie

Przygotowanie projektu

Zarządzanie projektem

Koszty związane z angażowaniem personelu

9. Personel projektu, baza personelu – opis we wniosku o dofinansowanie a faktyczne wydatki we wniosku o płatność, wymagane informacje, sposób zatrudnienia i zlecenia zadań,

- stosunek pracy

- umowy cywilnoprawne,

- samozatrudnienie,

- kwalifikowalność wynagrodzeń

- podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń

- ewidencja czasu pracy - obowiązek pracodawcy

- zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia

- wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu nie wykonywania pracy

- zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP

- zawieranie umów oraz obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło

- obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

- dokumentowanie kosztów zatrudnienia

- stosunek pracy

- stosunek cywilnoprawny

- osoby samozatrudnione

- inne formy angażowania personelu projektu

10. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 -Terminy składania Wniosku o płatność

- rodzaje i funkcje Wniosków o płatność

- uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

- prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych

- załączniki do Wniosku o płatność

- wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu

- omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność

- obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność

- typowe błędy w toku procesu rozliczeń.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Gabriela Suski- Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych